RSS
wszystkie
zmień region
Nie jesteś zalogowany(a) (zaloguj się)

Regulamin serwisu
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis internetowy DamDaj.pl udostępnia Użytkownikom możliwość zamieszczania ogłoszeń i dokonywania wpisów w katalogu firm. Korzystanie z Serwisu autobialystok.pl oznacza akceptację regulaminu.

§ 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Administrator - osoba kierująca i nadzorująca działanie Serwisu. - portal@wadowice24.pl

Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane głównie w celu utrzymania sesji Użytkowników (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownicy nie muszą na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkowników, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkowników, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkowników.

Kody promocyjne - kody, które umożliwiają promowanie ogłoszeń (Premium / Super Premium/ Prolong), promowanie wpisów do katalogu firm, lub otrzymanie Pakietu Ogłoszeń Premium Plus. Kody można uzyskać korzystając z Serwisu Premium SMS.

Konto - udostępniane przez Administratora dla Użytkowników dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkowników, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Nazwa Profilu / Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana podczas rejestracji w Serwisie.

Ogłoszenie – zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów w Serwisie pod adresem www.damdaj.pl w jednej z dostępnych kategorii ogłoszeń.

Promocja ogłoszenia – przejawiające się w dwóch formach „Ogłoszenia PREMIUM” oraz „Ogłoszenia PREMIUM PLUS”, faworyzowanie ogłoszeń umieszczanych w Serwisie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

Regulamin - niniejszy regulamin damdaj.pl

Rejestracja - procedura zakładania konta.

Serwis – serwis dostępny pod adresem www.damdaj.pl

Serwis Premium sms – serwis obsługiwany przez www.dotpay.pl umozliwiający uzyskanie kodu promocyjnego.

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie

Lista sprzedawców – zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów w Serwisie w sekcji dmadaj.pl: Lista Sprzedawców w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.


§ 3 REJESTRACJA W SERWISIE

1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i wymaga zaakceptowania Regulaminu.

3. Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

4. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Serwisu oraz konta e-mail Użytkownika (podanego przy rejestracji).

6. Każda osoba, w celu rejestracji, powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: proponowanego loginu (nazwy profilu), pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenia hasła. Ponadto wymagana jest akceptacja Regulaminu serwisu.

7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu,
b) przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,
c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem Serwisu,
d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu,
f) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuję do Serwisu dobrowolnie,
g) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
h) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne.

8. Każda osoba staje się Użytkownikiem Serwisu:
a) w przypadku Użytkowników zarejestrowanych - po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz akceptacji niniejszego Regulaminu;

9. W każdym momencie Użytkownik może usunąć swoje konto w Serwisie poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej.


§ 4 DZIAŁANIE SERWISU

I. Ogłoszenia zwykłe

1. Każdy Użytkownik (zarejestrowany) może zamieścić ogłoszenie w Serwisie. Zamieszczenie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza ogłoszenia umieszczonego w Serwisie.

2. Zamieszczanie ogłoszenia, ze zdjęciem lub bez, jest bezpłatne.

3. Użytkownik skorzystać może z promocji ogłoszenia.

II. Ogłoszenia Promowane

a) Ogłoszenie SUPER PREMIUM
Ogłoszenie wyróżnione niebieskim kolorem, umieszczane zawsze na początku strony podczas przeglądania oraz wyszukiwania ofert.

b) Ogłoszenie PREMIUM
Ogłoszenie wyróżnione podświetlone kolorem żółtym na liście wszystkich ogłoszeń.

c) Usługa PROLONG
Przedłużenie ważności oferty wyróżnionej PREMIUM lub SUPER PREMIUM.


1. Promocja ogłoszenia jest możliwa po wpisaniu kodu promocyjnego.
2. Promocja ogłoszenia trwa 30 dni od chwili jej wykupienia.
3. Promocyjne Pakiety Ogłoszeń (PREMIUM lub SUPER PREMIUM) - opcja jest dostępna po pierwszej rejestracji w serwisie damdaj.pl.


III. Wpis do katalogu LISTY SPRZEDAWCÓW

1. Każdy Użytkownik (zarejestrowany) może zamieścić wpis do Katalogu LISTY SPRZEDAWCÓW w Serwisie. Zamieszczenie wpisu polega na wypełnieniu formularza wpisu umieszczonego w Serwisie.

2. Zamieszczenie wpisu jest płatne.


§ 5 KOD PROMOCYJNY

Serwis Premium SMS
1. Kody promocyjne można uzyskać poprzez serwis Premium SMS obsługiwany przez Dotpay.pl.

2. Kody promocyjne umożliwiają dostęp do wielu dodatkowych funkcji (np. promowanie ogłoszeń, otrzymanie Pakietów Ogłoszeń Premium Plus).

3. Wszelkie informacje o tym jak uzyskać kod promocyjny są dostępne w Serwisie.

4. Korzystanie z dodatkowych funkcji Serwisu, dzięki kodom promocyjnym nie zwalnia z obowiązku przestrzegania Regulaminu. Użytkownik korzystający z dodatkowych funkcji Serwisu dzięki kodom promocyjnym oświadcza, że liczy się z możliwością usunięcia promowanego ogłoszenia, wpisu promowanego do katalogu firm z powodu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

5. Kod promocyjny może zostać użyty tylko jeden raz dla przypisanej jemu funkcji w Serwisie.

6. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Premium SMS należy składać do Dotpay.pl Regulamin serwisu SMS znajduje się tutaj: http://www.dotpay.pl/regulaminsms oraz w Załączniku nr 2 do regulaminu

7. Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania określa Cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

8. Opłata uiszczona za publikację Ogłoszenia nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji wskazanych w treści regulaminu.

9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Dotpay.pl


§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności ogłoszeń w Serwisie, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach, wpisach katalogu firm mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane.

3. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.

4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

5. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

6. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.

7. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie.

8. Konto Użytkownika , ogłoszenie, wpis może zostać usunięty z Serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

9. Konto Użytkownika, ogłoszenie, strona firm może zostać usunięty z Serwisu bez podawania przyczyn ze strony Administratora, gdy Administrator uzna to za konieczne.

10. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z utratą praw jakie posiadał Użytkownik w Serwisie.

11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.


§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, ogłoszeń, wpisów do katalogu firm i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

2. Administrator oświadcza, że materiały, ogłoszenia, wpisy, linki i informacje zamieszczane w Serwisie, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Serwisu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w serwisie.

4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia, wpisu do katalogu firm lub innych treści przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.

5. Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.

6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.


§ 8

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, modyfikacji lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.


§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego działania Serwisu.

2. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

3. Baza danych osobowych Użytkownika oraz informacji jest szczególnie chroniona i zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia prawidłowości działania Serwisu, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.

5. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

6. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie.

7. Administrator zapewnia Użytkownikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

8. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z utratą praw Użytkownika i wyrejestrowaniem się z Serwisu.

10. Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.


§ 10
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.

2. Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

3. Do korzystania z Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).

§ 11 REKLAMACJE

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.

2. Reklamacje rozpatruje Administrator.

3. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna określać:

a) oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres elektroniczny Administratora: portal@wadowice24.pl.

6. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.


§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin pełni rolę warunków korzystania z Serwisu.

2. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczane pełnej treści Regulaminu na stronie www.damdaj.pl i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.

4. Doręczenie użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie Regulaminu na stronie www.damdaj.pl lub dostarczeniu na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

5. W przypadku odmowy akceptacji Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez Serwis informacji.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu. Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach do których prowadzi jakikolwiek odnośnik (link) na stronie.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAŁĄCZNIK nr 1


Jeśli chcesz zamieścić standardowe ogłoszenie, z możliwością dołączenia zdjęcia, możesz tego dokonać w serwisie damdaj.pl całkowicie BEZPŁATNIE.

Dodatkowo możesz w łatwy sposób prezentować dodane ogłoszenia na stronie głównej serwisu i na stronach kategorii wyróżniając je niebieską ramką, wyświetlając je zawsze na górze wyników kategorii lub zółtą ramką w spisie ogłoszeń jako wyróżnione..

Cennik ogłoszeń o niestandardowym charakterze prezentuje się w sposób następujący:


1. Pakiet ogłoszeniowy SUPER PREMIUM przez 30 dni – wyróżnione niebieską ramką na liście ogłoszeń, wyświetlające się zawsze na początku listy ogłoszeń – 6,15 zł zł brutto.

2. Pakiet ogłoszeniowy PREMIUM przez 30 dni – ogłoszenie wyświetlane jest na stronach listy ogłoszeń jako wyróżnione żółtą ramką na tle zwykłych ogłoszeń na liście wyników kategorii i podkategorii w której zostało dodane – 2,46 zł brutto.

3. Ogłoszenie PROLONG - przedłużenie ważności oferty wyróżnionej PREMIUM lub SUPER PREMIUM przez kolejne 30 dni - 1,23 zł brutto


Jak zapłacić za ogłoszenie?

Serwis damdaj.pl umożliwia wygodne płatności SMS za pakiety ogłoszeniowe. Aby opłacić ogłoszenie niestandardowe, należy wysłać wiadomość tekstową SMS na wskazany numer. Czas emisji ogłoszenia płatnego w serwisie wynosi 30 dni.

Serwis damdaj.pl zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego cennika.

Płatności SMS obsługuje serwis DotPay.pl. Usługi płatności sms są dostępne w sieciach komórkowych: T-mobile, Orande, Plus GSM, Play,


Serwis DamDaj.pl prowadzony jest przez Firmę Wadowice24.pl z siedzibą w Wadowicach,
zarejestrowana 30.10.2008 roku w Urzędzie Miejskim w Wadowicach pod numerem 9358/08,
posiadająca NIP: 551-208-84-43 oraz REGON 120 802 577.
Adres do korespondencji: os. Kopernika 17/35, 34-100 Wadowice.
Kontakt do redakcji portalu: portal@wadowice24.pl.
Szybki kontakt: tel kom. 784 467 044 lub 602 693 277

Regulamin usług SMS znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAŁĄCZNIK NR 2:

REGULAMIN USŁUG I SERWISÓW PREMIUM
prowadzonych w ramach serwisu www.dotpay.pl

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez firmę Eurokoncept Sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 676-233-99-70, REGON 120379073, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270753, o kapitale zakładowym 1.176.000,00 PLN, zwaną dalej Eurokoncept.

§2

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:

Serwis – serwis internetowy służący Świadczeniu Usług.
Produkt – aplikacja Java, logo, dzwonek lub inne treści elektroniczne wyświetlane lub w inny sposób odtwarzane za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia elektronicznego
SMS oznacza usługę „Short Message Service” świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.
MMS oznacza usługę „Multimedia Message Service” świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.d.
SMS/MMS Premium – oznacza SMS lub MMS o podwyższonej opłacie zgodnej z cennikiem SMS/MMS Premium operatorów GSM.
Usługa – odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom Produktów.
Użytkownik – abonent sieci telefonii komórkowej

§3

Usługi oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające pobieranie i eksploatację Produktów.

§4

Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien upewnić się:

Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania lub odczytania wybranego Produktu. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt mała, Produkt zostanie zamówiony i opłacony jednak Użytkownik nie będzie mógł dokonać jego pobrania, odczytania lub instalacji.
Czy posiadany telefon jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie wiadomości WAP-Push, SMS oraz pobieranie stron WAP. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Użytkownik uzyska kontaktując się z swoim operatorem GSM.
Czy dany Produkt jest oferowany dla posiadanego przez niego modelu telefonu komórkowego.
Czy posiada inne urządzenie elektroniczne pozwalające na odebranie lub używanie Produktu.

§5

Usługa jest zamawiana poprzez wysłanie SMS/MMS z kodem danego Produktu na numer SMS/MMS Premium lub wybranie wskazanego numeru telefonicznego w sieci TPSA i podanie wymaganego kodu usługi.

§6

Opłaty:

Użytkownik wysyłając w ramach Usługi ponosi opłaty godne z cennikiem swojego operatora telefonicznego.
Do kosztów zamówienia Produktu należy doliczyć opłatę za transmisję danych potrzebnych do pobrania Produktu zgodnie z planem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.

§7

Korzystanie z Usługi:

Użytkownik korzysta z Usługi poprzez wysłanie na wskazany numer SMS/MMS Premium zamówienia Produktu w formie SMS/MMS odpowiedniej treści lub wykonuje połączenie telefoniczne na wskazany numer telefonu w sieci TPSA.
Treść SMS lub MMS lub numer telefonu służący zamówieniu danego Produktu jak również odpowiedni numer SMS lub MMS Premium wskazane są na stronach Serwisu opisujących Produkt.
W odpowiedzi na wysłanego SMS lub MMS z zamówieniem, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS, MMS lub WAP-Push z adresem strony WAP. W odpowiedzi na wykonane połącznie telefoniczne odczytywany jest kod dostępu do usługi.
Produkt może zostać pobrany tylko z telefonu, z którego wysłano SMS lub MMS Premium z zamówieniem.
Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS lub WAP-Push lub MMS w przypadku gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia.
Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z wysłania wiadomości lub wykonania połączenia telefonicznego niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisu.
Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS lub MMS Premium lub telefonu.
Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe dokonanie przez Użytkownika zakupu Produktu dedykowanego innemu modelowi telefonu komórkowego, niż ten, z którego Użytkownik dokonuje zamówienia.
Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych. Dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN, o ile nie ustalono inaczej, Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS, przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut. Serwis może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i/lub działania na szkodę Serwisu.

§8

Dokonując zakupu Produktu lub pobrania darmowego Produktu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Produktami oferowanymi przez Eurokoncept, darmowych Produktów Eurokoncept jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Eurokoncept oraz jego Klientów.
Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS, MMS, IVR (komunikatów głosowych), oraz darmowych Produktów przesyłanych za pośrednictwem WAP Push na numer telefonu Użytkownika. W przypadku braku zgody na otrzymywanie powyższych treści Użytkownik prześle z formularza dostępnego pod adresem http://www.dotpay.pl/reklamacja informację wpisując w treści słowa „brak zgody” oraz numer telefonu, którego dotyczy wycofanie zgody. Brak zgody można również przesłać pisemnie na adres Eurokoncept.

§9

Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma SMS lub MMSlub WAP-Push, należy złożyć reklamacje pod adresem http://www.dotpay.pl/reklamacje/platnosci-sms/ lub przesłać listem poleconym na adres: Eurokoncept Sp.z o.o., Wielicka 72, 30-552 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania.

§10

Po pierwszej nieudanej próbie zamówienia prosimy o niedokonywanie dalszych zamówień. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie produktu.

§11

Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------